พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ไทย
Language: th
Pages: 224
Authors: Phēnčhan Chōtibān
Categories: Heads of state
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
On the pardoning power of Thai kings.
การพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages:
Authors: Phēnčhan Chōtibān
Categories: Heads of state
Type: BOOK - Published: 2015 - Publisher:
Books about การพระราชทานอภัยโทษ
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ ของพระมหากษัตริย์ไทย
Language: th
Pages:
Authors: Phēnčhan Chōtibān
Categories: Heads of state
Type: BOOK - Published: 1990 - Publisher:
Books about พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ ของพระมหากษัตริย์ไทย
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages:
Authors: Phēnčhan Chōtibān
Categories: Heads of state
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:
Books about พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages: 38
Authors: สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Categories: Pardon
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:
Books about พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
รายงานการศึกษาและวิจัยเรื่องการพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages:
Authors: สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Categories: Pardon
Type: BOOK - Published: 1979 - Publisher:
Books about รายงานการศึกษาและวิจัยเรื่องการพระราชทานอภัยโทษ
การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2517
Language: th
Pages: 344
Authors: ชลิต ประจงกิจ
Categories: Pardon
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:
Books about การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2517
การทูลเกล้าฯถวายฎีกาพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages:
Authors: ชลิต ประจงกิจ
Categories: Pardon
Type: BOOK - Published: 1996 - Publisher:
Books about การทูลเกล้าฯถวายฎีกาพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ
การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2517
Language: th
Pages:
Authors: ชลิต ประจงกิจ
Categories: Criminal justice, Administration of
Type: BOOK - Published: 2012 - Publisher:
Books about การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2517
การทูลเกล้าถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ
Language: th
Pages:
Authors: ชลิต ประจงกิจ
Categories: Criminal justice, Administration of
Type: BOOK - Published: 1996 - Publisher:
Books about การทูลเกล้าถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ