Deger Duygusundan Duygunun Degerine Ahlak Felsefesi Acisindan Duygu Deger Iliskisi PDF Books

Download Deger Duygusundan Duygunun Degerine Ahlak Felsefesi Acisindan Duygu Deger Iliskisi PDF books. Access full book title De Er Duygusundan Duygunun De Erine Ahlak Felsefesi A S Ndan Duygu De Er Ili Kisi by Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Caner ILGAROĞLU, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Deger Duygusundan Duygunun Degerine Ahlak Felsefesi Acisindan Duygu Deger Iliskisi full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

De Er Duygusundan Duygunun De Erine Ahlak Felsefesi A S Ndan Duygu De Er Ili Kisi

Deger Duygusundan Duygunun Degerine Ahlak Felsefesi Acisindan Duygu Deger Iliskisi
Author: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Caner ILGAROĞLU
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 6052815205
Size: 13.71 MB
Format: PDF
View: 1088
Get Books

Düşünme eyleminin varolanla kurduğu entelektüel bir ilişki biçimi olarak felsefe, insanın bilgi konusu haline getirdiği her şeyi, yine insan açısından mantıksal analiz, betimleme ya da deneme biçimlerinden biriyle kendine problem edinmektedir. Felsefe, ele alıp üzerinde kafa yorduğu her meselenin öncelikle sınırlarını belirginleştirip ardından mahiyetini ortaya koymaya çalışır. Hiç şüphesiz onun en temel konuları varlık, bilgi ve değerdir. Klasik felsefede varlık ve bilgi probleminden sonra gelen ahlak problemi, modern zamanların içinde bulunduğu kriz nedeniyle günümüzde ilk sırayı almaktadır. Sarsılmış bir dünyada ilk düşünülen şey, elbette ontolojik ya da epistemolojik düzen değil; aksiyolojik düzendir (Ülken, 2012: XXI). Soren Kierkegaard (ö. 1855)’ın deyimiyle felsefenin asli görevi, insanın iç dünyasına yönelmek, bu dünyayı aydınlatmaktır; böyle bir aydınlatma içsellik ve duygululukla gerçekleştirilebilir (Özlem, 2015: 120). Duygu-değer ilişkisi konusuna ahlak felsefesi perspektifinden bakmayı hedefleyen bu çalışma, duygu meselesini, hem tarihsel arka planı bakımından ele almayı hem de çeşitli varolma düzlemlerindeki ilişkileri açısından “duygu-değer ilişkisi”ni sistematik olarak ortaya koymayı denemektedir. Şimdilerde, geleneksel düşüncede görüldüğünün aksine akıl ile duyguların birbirine zıt yapılar olmadığı, hatta sürekli işbirliği halinde olan ve birbirinden ayrılması düşünülemeyen iki form oldukları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Öyle ki duygular; felsefe, psikoloji ve nörobilimde başat bir araştırma alanı haline gelmiştir. Felsefe, özellikle XX. yy.’dan itibaren gelişen bilimle daha sıkı işbirliğine girmiş, günümüzde bazı bilimlerin ilgi alanı ile felsefenin ilgi alanları neredeyse ortak alan haline gelmiştir. Bu durum, kendini özellikle zihin felsefesi alanında yoğun bir şekilde göstermektedir. İşte duygu meselesi de özellikle zihin felsefesi içerisinde gittikçe ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Bu ortak ilgi, felsefenin, ilk çağdan beri problem edindiği “akıl-duygu karşıtlığı” meselesinin, hem aklın hem duygunun yer aldığı bir sistemle çözülmesine olanak sağlamaktadır. Duygu konusu, her ne kadar ortak bir alan olsa da onunla ilgilenen bilimlerin yöntemleriyle felsefenin yöntemi birbirinden farklıdır. İnsana laboratuvarların penceresinden bakan salt bilimsel anlayış, insanı sadece biyolojik ve kimyasal süreçler bakımından ele almakta, yaşamın içinde duyguları ile bütünleşerek kendini vareden, ahlâkî değerler üzerine kurulmuş ilişkileri olan ve kendini sanatla ifade edebilen insanı izah etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan felsefenin bütüncül yaklaşımının öncü rolü devam etmektedir. İnsanın mahiyetini, onun sahip olduğu akıl-duygu bütünlüğü içerisinde hakiki anlamda ancak bilimsel yöntemlerin ulaşamayacağı sorgulamalar yapabilen, merkezinde duygu meselesi olan felsefi soruşturmalar başarabilecektir. Duygular, Tanrı-insan-evren ilişkilerinin ürünü olan, doğrudan imlemi olmayan durumlardır. Duygular, yukarıdaki ilişki biçimlerinde olmak üzere her defasında farklı bir yoğunluk ve nitelikte ortaya çıkan dolaylı yapılardır. Dış dünyada somut bir varlığı olmayan duygulara ilişkin olarak oluşturulacak teorik bir sistemde özellikle bir takım kavramsal ayrımlar yapmak gerekmektedir. Bu da felsefî düşünmenin bir eylemidir. Çünkü felsefî düşünme, kavramlar aracılığıyla her türlü varolanı yeniden kurabilmektedir. Bir bilginin varlığı ve iletişim yoluyla başkasına aktarılması, ait olduğu kavramsal çerçevenin dile kazandırılmış, terimleşmiş haliyle mümkündür. Aksi takdirde o bilginin hem varlığı hem de iletişime konu olması ya bulanıklık arzedecek ya da mümkün dahi olmayacaktır. Nitekim kavramlar, her türlü varolana ilişkin düşünme alanında bulunan çerçevelerdir. Denilebilir ki düşünme alanı bir kavramlar deposu gibidir (Çotuksöken, 2000; 43). Birinci bölümde, “İnsan nedir?” sorusuna düşünce tarihi boyunca verilmiş cevaplardan yola çıkılarak insanın mahiyeti, varlık yapısı, bir duygu ve değer varlığı olarak insan konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde duygu, değer ve değer duygusunun mahiyeti üzerinde durulmuş ve değere dönüşmesi bakımından bazı duygular, incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Antik Yunan felsefesinden günümüze felsefe tarihinde duygunun nasıl anlaşıldığı ve ahlak felsefesinde nerede durduğu konusu, İlkçağ filozoflarından başlamak üzere bu konuda düşüncelerini dile getirmiş olan belli başlı Batılı filozofların görüşlerine yer verilmek suretiyle serimlenmiştir. Sonuç kısmında geniş bir değerlendirmenin yer aldığı bu çalışma, Türkiye’de neredeyse hiç çalışılmamış bir konuyu gündeme getirmekle duygu felsefesine giden yolu açmayı ve felsefenin engin sınırlarını kendi çapında genişleterek bu alana önemli bir katkı yapmayı hedeflemektedir. Nobel ödüllü nörolog Eric R. Kandel, Belleğin Peşinde adlı eserinde şöyle demektedir: “Bilimsel bir sorunu ele alacaksam iki şartım var. Birincisi, beni uzun süre meşgul edecek yeni bir alan açmama izin vermeli. İkincisi, en az iki disiplinin sınırlarına değen sorunlarla boğuşmaktan hoşlanırım” (Kandel, 2016; 18). Felsefe, Psikoloji ve Nörobilim disiplinlerinin ortak sınırında dolaşmamızı sağlayan ve dört yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu çalışmanın ortaya çıkmasında en büyük katkıyı sunan ve fikirleriyle yolumu aydınlatan kıymetli dostum, düşünür Murat Kavak’a teşekkürü bir borç biliyorum. Yine bu vesileyle ahlak felsefesini bana sevdiren kıymetli hocalarım Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Prof. Dr. Mehmet Türkeri ve Prof. Dr. Nejdet Durak’a ömür boyu minnettar kalacağımı bildirmek istiyorum. Ayrıca kitabın basımını üstlenen Hiperlink yayınlarının değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Değer duygusundan duygunun değerine: ahlak felsefesi açısından duygu–değer ilişkisi
Language: tr
Pages: 144
Authors: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Caner ILGAROĞLU
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 2019-09-24 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Düşünme eyleminin varolanla kurduğu entelektüel bir ilişki biçimi olarak felsefe, insanın bilgi konusu haline getirdiği her şeyi, yine insan açısından mantıksal analiz, betimleme ya da deneme biçimlerinden biriyle kendine problem edinmektedir. Felsefe, ele alıp üzerinde kafa yorduğu her meselenin öncelikle sınırlarını belirginleştirip ardından mahiyetini ortaya koymaya çalışır. Hiç şüphesiz onun en temel konuları varlık, bilgi ve değerdir. Klasik felsefede varlık ve bilgi probleminden sonra gelen ahlak problemi, modern zamanların içinde bulunduğu kriz nedeniyle günümüzde ilk sırayı almaktadır. Sarsılmış bir dünyada ilk düşünülen şey, elbette ontolojik ya da epistemolojik düzen değil; aksiyolojik düzendir (Ülken, 2012: XXI). Soren Kierkegaard (ö. 1855)’ın deyimiyle felsefenin asli görevi, insanın iç dünyasına yönelmek, bu dünyayı aydınlatmaktır; böyle bir aydınlatma içsellik ve duygululukla gerçekleştirilebilir (Özlem, 2015: 120). Duygu-değer ilişkisi konusuna ahlak felsefesi perspektifinden bakmayı hedefleyen bu çalışma, duygu meselesini, hem tarihsel arka planı bakımından ele almayı hem de çeşitli varolma düzlemlerindeki ilişkileri açısından “duygu-değer ilişkisi”ni sistematik olarak ortaya koymayı denemektedir. Şimdilerde, geleneksel düşüncede görüldüğünün aksine akıl ile duyguların birbirine zıt yapılar olmadığı, hatta sürekli işbirliği halinde olan ve birbirinden ayrılması düşünülemeyen iki form oldukları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Öyle ki duygular; felsefe, psikoloji ve nörobilimde başat bir araştırma alanı haline gelmiştir. Felsefe, özellikle XX. yy.’dan itibaren gelişen bilimle
ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU - 27-29 Nisan/April 2019 Kemer - ANTALYA/ BİLDİRİLER KİTABI
Language: tr
Pages: 1914
Authors: Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2020-08-31 - Publisher: Astana Yayınları
27 Haziran 2018’de yayımlanan Akademik Teşvik Yönetmeliği Madde 7/9 da belirtildiği üzere “Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır.” Bu kapsamda 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında ANTALYA-Kemer’de düzenlemiş olduğumuz ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu akademik teşvik kriterini sağlamaktadır.
Virgül
Language: tr
Pages:
Authors: Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU
Categories: Books
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Virgül
Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Adam Smith
Language: tr
Pages: 576
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Ahlak kuramı
Type: BOOK - Published: 2010 - Publisher:
Books about Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Adam Smith
Dergâh
Language: tr
Pages:
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about Dergâh
1. Müzik Kongresi
Language: tr
Pages: 618
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Music
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about 1. Müzik Kongresi
Tarih incelemeleri dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: History
Type: BOOK - Published: 1983 - Publisher:
Books about Tarih incelemeleri dergisi
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi
Language: tr
Pages:
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Encyclopedias and dictionaries, Turkish
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi
Millı̂ kültür
Language: tr
Pages:
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Arts, Turkish
Type: BOOK - Published: 1991 - Publisher:
Books about Millı̂ kültür
Türkiye bibliyoğrafyası
Language: tr
Pages:
Authors: Selma Ümit Karışman
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about Türkiye bibliyoğrafyası