Mitoloji Arastirmalari


Mitoloji Arastirmalari
Author: Dr. İbrahim GÜMÜŞ
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 605281568X
Size: 40.47 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3510
Get Books

Mitoloji Ara T Rmalar

Mitoloji Arastirmalari by Dr. İbrahim GÜMÜŞ, Mitoloji Ara T Rmalar Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Mitoloji Ara T Rmalar books, Mitolojik bilinç, eski zamanlardan günümüze kadar hemen hemen her kültürün temelini oluşturur. Mitoloji, bireyin veya toplumun kendini anlamlandırabilmek için doğayı ve evreni tanımaya yönelik sormuş olduğu soruların kolektif edinilmiş bilgisidir. Bu bilgi uzam ve zamanda kültürler arasında veya aynı toplulukta sözlü/yazılı kültür ortamlarında nesilden nesile aktarılır. Toplulukları bir arada tutan, onları boy/klan/ ulus fikri etrafında birleştiren millî unsurlar ve bilinçdışı etkenler mitolojik imgelerden meydana gelir, fakat insanlık bunun farkına geç varabilmiştir. İstanbul’un fethiyle Avrupa’da karanlık çağ sona ererek bilimin ve aklın egemen olduğu aydınlık çağ başlar. Avrupalılar yeni ticaret yolları bularak kıta Amerika’sı ve Afrikası’ndaki yerlilerle tanışır. Onların ilkel yaşamları Avrupalılarda merak ve hayranlık uyandırır. Her ne kadar onlara duydukları hayranlığın yerini zamanla köleleştirme ve yok etme fikri alsa da kendi ülkelerinde halka yönelmelerini sağlar. İlkel olarak adlandırılan bu insanların dürüst ve eşitlikçi yaşamları “bon sauvage” (soylu vahşi) kavramını ortaya çıkarır. Montaigne’nin Denemeler’i onlara bakış açısını yansıtan önemli eserlerden biridir. Avrupalılar kendi soylu vahşi dönemlerini görmek için ilkel ile yüksek zümre arasında şehirden uzakta taşrada yaşayan, kültürel anlamda bozulmamış olarak gördükleri köylülere yönelirler. Halk bilimi çalışmaları başlangıçta, yazarların daha çok gezip gördükleri yerlerdeki insanların yaşam biçimlerinin karşılaştırmalı (ilkel ile kendi kültürlerini) olarak incelemesiyle ortaya çıkar. Avrupa’nın ekonomik refahı, Rönesans, Reform, Hümanizm, milliyetçilik vb. hareketleri, kilisenin baskıcı tavrı nedeniyle dinin sorgulanması gibi ekonomik, kültürel ve siyasi değişimler folklorun bilimsel alt yapısını hazırlar. Başlangıçta mitolojiye özellikle dinî temelli olarak hurafe, batıl inanç, boş söz vb. olumsuzlayıcı bakış açıları on dokuzuncu yüzyılda ortadan yavaş yavaş kalkar. Özellikle on sekizinci yüzyılda İngiltere’de James Macpherson ile başlayan Ossiancılık akımı Almanya’da Herder’le “saf ulus” fikrine evrilir. On dokuzuncu yüzyılda J. ve W. Grimm kardeşlerle birlikte mitoloji çalışmaları bilimsel hüviyetine kavuşur. Avrupa saf ulus fikrini yaratırken eskiye dönerek Roma/Yunan mitolojisini kendine referans olarak alır. Türkiye’de mitoloji çalışmaları Avrupa’dan bir yüzyıl sonra folklor disiplinin anlaşılmasıyla başlar. Onlarda olduğu gibi çalışmalar daha çok ulus fikri etrafında yürütülür. Araştırmacılar/ yazarlar, Türk kültürünün yeniden yaratılma aşamasında çoğunlukla İslamiyet öncesini referans alarak Gök-Tanrı, Ergenekon, Yaratılış, Bozkurt gibi mitik imgeleri kullanırlar. Daha sonra Batı hayranlığı ve küreselleşme gibi nedenlerle oluşturulmaya çalışılan bu imgelerin yerini Yunan mitolojisindeki mitik öğeler almaya başlar. Bu çalışma Disiplinlerarası Mitoloji, Türk Mitoloji Çalışmaları, Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji ve Modern Mitoloji olmak üzere dört bölümden meydana gelir. Eserin dört bölümden oluşması bilinçli bir tercih olup aynı zamanda dört sayısının mitik kökenine gönderme yapar. Dört sayısı, yaşam için gerekli olan aynı zamanda anâsır-ı erbaa olarak da bilinen “dört unsur”un (su, hava, toprak, ateş) ve maddi düzenin simgesel değeridir. Annemarie Schimmel’in Sayıların Gizemi (2011: 98) adlı eserinde dediği gibi dört sayısı “dünyada bilinen ilk düzenle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu da oluşumların kafa karıştırıcı çok yönlülüğünün sabit formlar biçiminde düzenlenmesiyle, doğadan uygarlığa doğru bir değişimi işaret eder.”1 Bu bağlamda kitaptaki her bölüm birbirinden bağımsız görünmekle birlikte bir bütünü oluşturur ve mitoloji araştırmalarının değişimine vurgu yapar. Su: Disiplinlerarası Mitoloji adlı birinci bölümün ayrıca kitabın da ilk yazısı Doç. Dr. Ali Öztürk’ün Mitolojik Bilginin Sosyo-Politik Temelleri ve İmge-Epistemik Modellenmesi: Mitoloji İmajolojisine Giriş isimli çalışmasıdır. Öztürk, mitolojiyi şiir, sanat, edebiyat vb. bilimlerin yöntemleriyle değerlendirilmesinin yanında sosyoloji, antropoloji, psikoloji vb. disiplinlerin de yöntemleriyle incelemenin ona geniş olanaklar sağlayacağını söyler. Bu çerçevede “imge-epistemolojisi (ruh-suret mefkûresi) nazarıyası olarak geliştirdiği İmajoloji Disiplini” bağlamında yeni bir mitoloji okumasını önerir. Çalışmasında imajolojinin imkanları çerçevesinde mitolojik bilginin oluşumu ve motivasyon aldığı süreçlerin beraberinde getirdiği etkileri veya etki imkanlarını sosyo-politik düzlemde analiz eder. Dr. Gizem Akcan, Psikoloji Çerçevesinde Mitoloji Olgusunun İncelenmesi isimli yazısında mitoloji olgusunu, onun bilinçaltı, bilinçdışı vb. ilişkilerini Freud, Jung, E. Fromm ve Campbell’in bakış açısıyla değerlendirir. Mitolojiden psikoloji bilimine geçen “Adonis Kompleksi, Aşil Sendromu, Katarsis, Echo, Oedipus Kompleksi, Siren Miti, Fobi ve Pygmalion Etkisi”ni inceler. Akcan, bunlara ek olarak, günümüzde görülen pek çok psikolojik rahatsızlığın mitik ögelerden hareket edilerek isimlendirildiğini ve insanoğlunun eski zamanlara ait açıklamalarının modern dünyada hala önemsendiğinin altını çizer. Ayrıca psikolojinin önemli veri kaynaklarından biri olan mitler, “psikomitoloji” gibi yeni çalışma alanları da oluşturduğu vurgular. Prof. Dr. Muharrem Kaya, Vatan Toprağının Kutsallığının Mitolojik Temelleri’nde milliyetçilik ideolojisi bağlamında, Frig, Hitit, Sümer, Babil gibi eski medeniyetlerden günümüze, Amerika kıtasından Uzakdoğu’ya toprak olgusunu çözümler. Kaya, toprağın Batı’da antik dönemlerden modern döneme nasıl değişim geçirdiğini sorgular. Ayrıca Türk kültüründe ise Orhun yazıtlarından İslami döneme ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar yer-su iyelerinin kutsallığından, millî kültürün coğrafyası olan kutsal vatan toprağına giden süreci analiz eder. Hava: Türk Mitoloji Çalışmaları isimli ikinci bölümde Ergin Altunsabak, Türkiye’de Mitoloji Yönelimleri ve Türk Mitolojisi Çalışmalarının Gelişimine Kısa Bir Bakış adlı çalışmasında Türkiye’de mitoloji çalışmalarını Avrupa ile karşılaştırmalı biçimde okur. Ona göre Türk mitolojisi çalışmalarına olan ilgi ulus inşası sürecinde halk bilimi ürünlerinin keşfiyle gerçekleşir. Ek olarak son dönem Türk mitolojisine dair çalışmaları da kronolojik olarak aktarır. Seçkin Sarpkaya, Türk Halk Bilimi ve Türk Kültür Tarihi Bağlamında Türk Mitolojisinin Genel Yapısı Üzerine Bir Deneme’sinde bu çalışmayı neden gerçekleştirdiğini “Bu makalenin amacı ne değildir?” sorusu üzerinden yanıtlar. Sarpkaya, Spinoza’nın “Her belirleme bir reddetmedir” ilkesini Türk kültüründeki “Efradını cami, ağyarını mâni” sözüyle ilişkilendirerek makalenin amacını; “Türk mitolojisi”, özellikle “eski Türk mitolojisi” denildiği zaman dikkat edilecek unsurlar ve genel yapı üzerinde durmak olarak açıklar. O, Türk mitolojisinin coğrafi ve tarihî kapsamı gibi genel konulardaki terminolojik problemlere de açıklık getirir.


Mitoloji araştırmaları
Language: tr
Pages: 368
Authors: Dr. İbrahim GÜMÜŞ
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2019-10-08 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Mitolojik bilinç, eski zamanlardan günümüze kadar hemen hemen her kültürün temelini oluşturur. Mitoloji, bireyin veya toplumun kendini anlamlandırabilmek için doğayı ve evreni tanımaya yönelik sormuş olduğu soruların kolektif edinilmiş bilgisidir. Bu bilgi uzam ve zamanda kültürler arasında veya aynı toplulukta sözlü/yazılı kültür ortamlarında nesilden nesile aktarılır. Toplulukları bir arada tutan,
Change and Essence
Language: en
Pages: 199
Authors: Sinasi Gündüz, Sinasi Gunduz, Cafer S. Yaran
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher: CRVP
Non-exclusivist attitudes towards the other religions in recent Turkish theology and philosophy of religion / Cafer S. Yaran -- From apology to phenomenology : the contemporary state of the studies of history of religions in Turkey / Sinasi Gunduz -- Religious education in modern Turkey / Mustafa Koylu -- The
Türk mitolojisi
Language: tr
Pages: 500
Authors: Bahaeddin Ögel
Categories: Mitoloji, Türk
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Books about Türk mitolojisi
Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük: I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu
Language: tr
Pages: 456
Authors: DOÇ. DR. GÖKÇE YÜKSELEN PELER, DOÇ. DR. GÜVEN ARIKLI
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2019-10-07 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
21-24 Mart 2019 tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Girne’nin doğusundaki Çatalköy’de bulunan Acapulco Resort & Convention & SPA Otel’de, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, akademisyenlerin yanında, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasetçilerin geniş katılımı ile tecrübe edilmiştir.
Mitolojiye Giriş
Language: tr
Pages: 144
Authors: Fuzuli Bayat
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2016-04-20 - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
Bütün Türk aydın ve okuyucularına rehber olacak evsafta bir eserdir. Yunan mitolojisi hayranlığını irdeler ve bizim mitolojimizin esaslarını belirler. ..."Türk mitolojisi terimini kullanmaktan kaçındıkları ve ne yazık ki uzun zaman gündemi belirlemeyi de başardıkları için Yunan mitolojisi zihinleri işgal etmiştir. Üniversitelerde mitoloji dersi Yunan-Roma mitolojisi bağlamında öğretilmiştir. Özellikle Arkeoloji bölümlerinde
Türk dünyası edebiyat tarihi
Language: tr
Pages: 504
Authors: Fuzuli Bayat
Categories: Turkic literature
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about Türk dünyası edebiyat tarihi
Türk Mitolojisi Sözlüğü - Sadeleştirilmiş
Language: tr
Pages:
Authors: Deniz Karakurt
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2013-08-01 - Publisher: Deniz Karakurt
Türk Mitolojisine Giriş
Türk dünyası tarih dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Deniz Karakurt
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher:
Books about Türk dünyası tarih dergisi
Yakin'e Yol
Language: tr
Pages: 215
Authors: Buket Tahmaz
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2015-01-30 - Publisher: Buket Tahmaz Savaş
"Doğmuşum adımı "insan" bilmişim, Baksan bir beden, beş tane duyu, Esma üstüne aba giymişim, Kat kat perde ile örtmüşler Hû'yu..." -Buket Tahmaz- Biliyorum ki; her birinizin ayrı ayrı hikâyeleriniz var, hikâyelerinizi oluşturan paragraflarınız, paragraflarınızı tamamlayan cümleleriniz. Ve cümleleriniz arasında dolduramadığınız boşluklar. Ruhunuzdaki boşlukla eş. Hiçbir madde ile hiçbir canlı ile
Akademik araştırmalar dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Buket Tahmaz
Categories: Asia, Central
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Akademik araştırmalar dergisi