Nadoba Plna Reci Clovek Rec A Prirozeny Svet PDF Books

Download Nadoba Plna Reci Clovek Rec A Prirozeny Svet PDF books. Access full book title N Doba Pln Reci Clovek Rec A Prirozen Svet by Irena Vaňková, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Nadoba Plna Reci Clovek Rec A Prirozeny Svet full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

N Doba Pln Reci Clovek Rec A Prirozen Svet

Nadoba Plna Reci Clovek Rec A Prirozeny Svet
Author: Irena Vaňková
Publisher:
ISBN: 9788024627397
Size: 46.41 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6519
Get Books

V centru knihy stoj©Ư pojem rec. Oproti pojmu jazyka - syst©♭mu, o nej¿l se op©Ưr©Ł strukturalismus, a text, spojen©♭ho s komunikacne a pragmaticky zameren©ưm lingvistick©ưm zkoum©Łn©Ưm, m©Ł rec (langage) akcentovat mnohoaspektovost a pov©ưtce lidsk©ư charakter t©♭to skutecnosti: sepet©Ư s telesne-smyslov©ưm ukotven©Ưm cloveka a jeho pro¿l©Ưv©Łn©Ưm , s ¿Łiroce ch©Łpanou kognitivitou, a tak©♭ s kulturou, s jazykov©ưm obrazem sveta. Kniha vych©Łz©Ư z pohledu vlastn©Ưho fenomenologicko-hermeneutick©♭ filosofii (Heidegger, Gadamer, Patocka). V propojen©Ư s teori©Ư a metodami kognitivne orientovan©♭ lingvistiky ukazuje, jak se re.
N©Łdoba pln©Ł reci (Clovek, rec a prirozen©ư svet)
Language: cs
Pages: 312
Authors: Irena Vaňková
Categories: LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
V centru knihy stoj©Ư pojem rec. Oproti pojmu jazyka - syst©♭mu, o nej¿l se op©Ưr©Ł strukturalismus, a text, spojen©♭ho s komunikacne a pragmaticky zameren©ưm lingvistick©ưm zkoum©Łn©Ưm, m©Ł rec (langage) akcentovat mnohoaspektovost a pov©ưtce lidsk©ư charakter t©♭to skutecnosti: sepet©Ư s telesne-smyslov©ưm ukotven©Ưm cloveka a jeho pro¿l©Ưv©Łn©Ưm , s ¿Łiroce ch©Łpanou kognitivitou, a tak©♭ s kulturou, s jazykov©ưm obrazem sveta. Kniha vych©Łz©Ư z pohledu vlastn©Ưho fenomenologicko-hermeneutick©♭ filosofii (Heidegger, Gadamer, Patocka). V propojen©Ư s teori©Ư a metodami kognitivne orientovan©♭ lingvistiky ukazuje, jak se re.
Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět)
Language: cs
Pages: 314
Authors: Vaňková, Irena
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2007-07-01 - Publisher: Karolinum Press
V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá strukturalismus, a text, spojeného s komunikačně a pragmaticky zaměřeným lingvistickým zkoumáním, má řeč (langage) akcentovat mnohoaspektovost a povýtce lidský charakter této skutečnosti: sepětí s tělesně-smyslovým ukotvením člověka a jeho prožíváním , s široce chápanou kognitivitou, a také s kulturou, s jazykovým obrazem světa. Kniha vychází z pohledu vlastního fenomenologicko-hermeneutické filosofii (Heidegger, Gadamer, Patočka). V propojení s teorií a metodami kognitivně orientované lingvistiky ukazuje, jak se řeč jeví nejen v kontextu filosofie, lingvistiky a sémiotiky, ale také v českém (naivním) jazykovém obrazu světa, např. ve svých metaforických konceptualizacích (řeč jako vodní tok, jako vlákno apod.), včetně těch přítomných ve folkloru a poezii.
Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860-1885)
Language: de
Pages: 371
Authors: Jana Marková
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2016-12-01 - Publisher: Georg Olms Verlag
Die Adaptation religiöser Sprache und Vorstellungen war sprachübergreifend eine wesentliche Strategie, wie im 19. Jahrhundert nationale Ideen artikuliert wurden. Die Studie analysiert die semantischen Mechanismen und kommunikativen Funktionen dieses Phänomens anhand tschechischer Texte, die aus Anlass großer nationaler Feste zwischen 1860 und 1885 entstanden. Die Autorin zeigt, dass der tschechische Nationalismus trotz seines weitgehend säkularen Charakters zahlreiche Begriffe, Argumentationsweisen und Ausdrucksgewohnheiten aus dem zeitgenössischen katholischen Diskurs übernahm und transformierte. Dies hatte eine ambivalente Wirkung: Einerseits verloren die routiniert eingesetzten religiösen Konzepte ihre religiöse Markierung und verwandelten sich in konventionelle Metaphern ohne sakrale Assoziationen. Andererseits verfestigten sich im nationalen Diskurs bestimmte religiös inspirierte Deutungen der Wirklichkeit, die die spätere Abkehr von der religiös gefärbten Rhetorik überdauerten und uns im Wesentlichen bis heute vertraut sind. The adaptation of religious language and concepts was a fundamental strategy across languages in the 19th century for the articulation of national ideas. This study analyses the semantic mechanisms and communicative function of this phenomenon on the basis of Czech texts written on the occasions of major national festivals between 1860 and 1885.
Reading Václav Havel
Language: en
Pages: 270
Authors: David S. Danaher
Categories: Czech literature
Type: BOOK - Published: 2015 - Publisher: University of Toronto Press
In Reading Vaclav Havel, David S. Danaher approaches Havel's remarkable body of work holistically, focusing on the language, images, and ideas which appear and reappear in the many genres in which Havel wrote.
Psycholinguistics: scientific and technological challenges
Language: en
Pages:
Authors: Leonor Scliar-Cabral
Categories: Czech literature
Type: BOOK - Published: - Publisher: EDIPUCRS
Books about Psycholinguistics: scientific and technological challenges
Jazyk a myšlení
Language: cs
Pages: 142
Authors: Imaiová, Mucumi
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2017-11-01 - Publisher: Charles University in Prague, Karolinum Press
Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí výsledků mnoha zajímavých experimentů (týkajících se například vyjádření pozice v prostoru v jazycích, které nemají slova jako před, za, vpravo, vlevo, vlivu osvojování si jazyka na myšlení dětí apod.) nabízí odpověď na tuto otázku z pohledu kognitivní psychologie.
Propria a apelativa – aktuální otázky
Language: cs
Pages: 352
Authors: Ladislav Janovec
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2019-01-01 - Publisher: Vydavatelství PedF UK
Books about Propria a apelativa – aktuální otázky
Magie slova a textu
Language: cs
Pages: 90
Authors: Tolstoj, Nikita Iljič
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2016-01-01 - Publisher: Charles University in Prague, Karolinum Press
Etnolingvistika bývá nejčastěji charakterizována jako věda zabývající se vztahem jazyka a kultury. Pod touto obecnou definicí se však skrývá mnoho různých přístupů. To je způsobeno odlišně vymezovanými prvky předmětu etnolingvistiky nebo povahou tohoto vztahu, růzností materiálu, s nímž vědci pracují, či jiným pojímáním role jazyka v popisu a uchopování okolního světa. Kniha Magie slova a textu přibližuje českému čtenáři bádání moskevské etnolingvistické školy a jejího hlavního představitele Nikity Iljiče Tolstého. Tato škola přináší zcela nový způsob interpretace různých aspektů tradiční slovanské kultury. Její vědecká činnost představuje v rámci světové lingvistiky osobitý etnolingvistický přístup a pro nejedno vědecké pracoviště se stala autoritativní a inspirativní. Do sborníku byly vybrány klíčové studie Nikity Iljiče Tolstého, které editorka opatřila podrobným komentářem, jenž práci moskevské školy výrazně přibližuje českému čtenáři a usnadňuje mu orientaci v tomto kontextu.
Jazyky v komunikaci neslyšících
Language: cs
Pages: 316
Authors: Macurová, Alena , Zbořilová, Radka
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2019-01-01 - Publisher: Charles University in Prague, Karolinum Press
Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů –českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích. Vychází přitom jednak z textů, jež v komunikaci českých neslyšících existují, s cílem postihnout – i na základě poznatků odjinud – jejich specifické rysy, jednak z jazykových prostředků, jimiž český znakový jazyk a čeština disponují, a z jejich příp. modifikace pro účely intrakulturní a/nebo interkulturní komunikace. Cílem monografie je nahlédnout komunikaci českých neslyšících jinak, než ji nahlížejí disciplíny tradičně orientované na problematiku hluchoty, a iniciovat tak diskusi o postavení českého znakového jazyka a češtiny psané českými neslyšícími v odborné i veřejné sféře, zvl. ve sféře vzdělávání. Publikace je určena studentům oborů, jež se otázkami hluchoty zabývají, nebo jejichž obory s otázkami hluchoty souvisí, jejich vzdělavatelům, učitelům ve školách pro sluchově postižené děti a mládež i učitelům ve školách hlavního vzdělávacího proudu, v nichž jsou děti se sluchovým postižením integrovány, odborníkům speciálně pedagogických center nebo středisek rané péče a všem dalším profesionálům, kteří se s problematikou hluchoty nebo jazyků českých neslyšících
Jazyk v kontextu kultury
Language: cs
Pages: 170
Authors: Bartmiński, Jerzy
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2016-05-01 - Publisher: Charles University in Prague, Karolinum Press
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat. Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií. Monografie Jazyk v kontextu